Биографии

Биография Гребінка Євген

Биография Гребінка Євген

Гребінка Євген Павлович
(1812-1848)
байкар, белетрист, видавець,громадський діяч
Євген Павлович Гребінка народився 21 січня 1812 року нахуторі Убєжище Пирятинського повіту на Полтавщині в сім’ї відставногоштаб-ротмістра Павла Івановича Гребінки. Початкову освіту здобув у домашніхумовах. У 1825—1831 роках навчався у Ніжинській гімназії вищих наук. У гімназіїпочав писати вірші. 1827 року написав драматичний твір для самодіяльного театру «Вчужие сани не садись». 1829 року почав працювати над перекладом на українську мовупоеми Пушкіна «Полтава». Брав участь у виданні рукописних журналів, складених ізучнівських творів М.Гоголя, Н.Кукольника, М.Прокоповича, Г.Гребінки. 1831 рокузакінчив гімназію. Того року на сторінках «Украинского альманаха» в Харковіпобачив світ перший друкований твір Гребінки — вірш «Рогдаев пир». У вересні 1831року повітове дворянство відрядило Гребінку у званні обер-офіцера у 8-й резервнийМалоросійський полк, сформований для придушення польського повстання, але полк зПирятина не вийшов, і у вересні, після поразки повстанців у Варшаві, Гребінкавийшов у відставку. 1834 року Гребінка переїздить до Петербурга, де восени вийшлайого збірка байок «Малороссийские приказки», працює у комісії духовних училищ.1836 року вийшов переклад поеми Пушкіна «Полтава» українською мовою. У червні 1835року Іван Сошенко познайомив Гребінку з Тарасом Шевченком. З 1837 року працюєвчителем російської мови у Дворянському полку. Бере участь в організації викупуТ.Шевченка з кріпацтва, збирає твори українською мовою й клопочеться про випуск їху додатках до журналу «Отечественные записки». Одержавши відмову, із зібраних длядодатків матеріалів укладає альманах «Ластівка», який вийшов 27 квітня 1841 року.1840 року Гребінка допоміг Шевченкові у виданні «Кобзаря». Того ж року в журналі«Отечественные записки» вийшла Гребінчина повість «Записки студента», а в«Утренней заре» — повість «Кулик». 1842 року пише повість «Сеня». У 1843 роціГребінка відвідав Україну, був у Харкові, разом з Шевченком побував у маєткуТ.Волховської в селі Мосівці. Того ж року в журналі «Отечественные записки»надруковано роман «Чайковський» з епіграфами, взятими із Шевченкових творів. 1844року Гребінка одружився з Марією Василівною Ростенберг. Того ж року вийшов йогороман «Доктор». 1845 року познайомився з П.Кулішем, написав нарис «Петербургскаясторона». У 1847 році відкрив своїм коштом у селі Рудці Лубенського повіту наПолтавщині парафіяльне училище для селянських дітей. Того ж року вийшли повість«Заборов» та «Приключения синей ассигнации». З 1846 року Гребінка почав видаватизібрання своїх прозових творів. До кінця 1848 року він видав вісім томів. ПомерГребінка 3 грудня 1848 року в Петербурзі. Тіло його перевезли в Убєжище, де йпоховали.
Українське суспільство у 20—30-х роках, коли зростав талант ЄвгенаГребінки, розвивалося в умовах загострення суспільно-політичних відносин,зростання ліберальних і радикальних настроїв. Після наполеонівської війни 1812року, коли багато громадян Росії та України ознайомилися з життям Європи йпорівняли його зі своїм середньовічним кріпацтвом, почали виникати таємніполітичні товариства, з яких 14 грудня 1825 року виросло декабристське повстання вПетербурзі. 28 грудня це повстання відбулося в Україні, під Васильковом, дезбунтувався піхотний полк, загітований декабристами. Новий спалах національноїсамосвідомості після придушення декабристського руху відбувся під час польськогоповстання 1830 року, яке знайшло жвавий відгук у середовищі радикально настроєногоукраїнського громадянства. Прояви українського національного відродження,зініційовані польським визвольним антиросійським рухом, ширилися на ЛівобережнійУкраїні. Водночас на Правобережній Україні, на колишніх українських землях Польщі,розвиток національної самосвідомості відбувався під впливом української школипольських письменників, найяскравішими представниками якої були СеверинГощинський, Богдан Залеський, Антін Мальчевський, Юлій Словацький, Тимко Падура. Уті часи починали свою діяльність Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, МиколаГулак, Опанас Маркович. Уже було видано славнозвісний збірник українських пісеньМихайла Максимовича. Надзвичайною популярністю користувалася «Енеї-да» ІванаКотляревського, яка започаткувала нову українську літературу, писану живоюнародною мовою. Ці прояви національного відродження в часи царювання Миколи Івикликали непримиренну ворожість. Царизм в усіх проявах національного життя вбачавсепаратизм і вживав заходів щодо остаточної асиміляції українських провінцій. Утаких умовах виник так званий романтичний напрям української літературидошевченківського періоду, яка живилася подіями народного життя й надихаласяідеями національного відродження. Євген Гребінка, як і багато хто в українській,російській та польській літературі, вдавався в умовах миколаївської реакції дожанру байки, яка мала в Україні давні традиції й досягла найвищого рівня у XVIIIстолітті в «Баснях Харьковских» Григорія Сковороди та в російських байках ІванаКрилова. Гребінка творчо переосмислив здобутки попередників у жанрі байки й надавїм ширшого жанрового звучання, ввівши в них українські реалії та думки, щовідображають світогляд українського селянина. У байках Гребінки відбито соціальнісуперечності тогочасної дійсності. Езопівською, сповненою алегорій мовою, він,бачачи соціальну й національну несправедливість тогочасної царської Росії,наважувався говорити сувору і сміливу правду. Майже в усіх його байках хижакам ігнобителям протистоїть простий чоловік, який має здоровий глузд і мораль, і цимпротиставляється автором багатим, крутіям, здирникам, чи- нодралам. Наприклад, убайці «Ведмежий суд» він викриває тогочасні порядки, продажність і корупцію всудових установах миколаївської Росії, де судді, Ведмеді та Вовки, за доносомЛисиці готові розтерзати жертву, бідолашного Вола, за те, що той лиш «їв сіно, іовес, і сіль». Вола за скоєні злочини «справедливий» суд постановив
...четвертувать І м’ясо розідрать суддям на рівні часті, Лисичці ж ратиціоддать.
Більшість байок Гребінки — «Зозуля да Снігир», «Сонце да Хмари»,«Рожа да Хміль», «Школяр Денис», «Грішник», «Ворона і Ягня», «Вовк і Огонь» таінші — своїм корінням сягають у народну творчість і побудовані на зіставленні двохморалей — панської і народної, хижацької і гуманної. Для своїх байок Гребінкавикористовує традиційні в народній творчості персонажі Ведмедя, Вовка, Лисиці,Орла, а з другого боку постають Віл, Зозуля, Снігир, Ягня, Конопляночка. Завдякицьому образи й ідеї його творів були зрозумілими для народу й виконували своюморалізаторську та повчальну роль. В одній з кращих своїх байок - «Вовк і Огонь»Гребінка у досить сміливій критичній формі так висловлює характер взаємовідносинміж багатими і бідними:
З панами добре жить, Водиться з ними хай тобі господьпоможе, Із ними можна їсти й пить, А цілувать їх — крий нас боже!
У своїхбайках, коротких мініатюрах, побудованих, як у драматичних творах, напротиставленні й зіткненні характерів, добра і зла, Гребінка досяг простоти йлегкості стилю, влучності характеристики персонажів, завдяки чому його твори сталиявищем в українській літературі того часу. Євген Гребінка успішно виступав і якпрозаїк, автор історичних повістей, нарисів та роману «Чайковський», присвяченогоподіям визвольної війни 1648—1654 років. Цей роман Іван Франко називав улюбленимтвором галицько-руської молоді 60—70-х років. Створено його на основі родиннихпереказів, оскільки мати Гребінки походила з роду Чайковських. У «Чайковському»Гребінка, продовжуючи лінію М.Гоголя, творами якого тоді зачитувалися Росія йУкраїна, створив широке епічне полотно, зобразив суворе життя козаків, їхнюмужність і вірність у дружбі. Гребінка звертався й до так званих злободенних тем,дуже гостро вирішуючи тему маленької людини у жорстокому суспільстві. Недарма йогороман «Доктор» майже через півстоліття після смерті Гребінки А.Чехов називав середкращих творів тогочасної літератури, гідних для перевидання й народного читання.Велику популярність у другій половині XIX століття мали також повісті Гребінки«Приключения синей ассигнации» та «Кулик», в яких він у традиціях гоголівськихтворів показав жорстоку владу грошей у тогочасному суспільстві. Окремою, а, може,з сьогоднішнього погляду, найяскравішою гранню творчості Гребінки є його ліричнапоезія українською та російською мовами. Кращі з поміж українських поетичнихмініатюр — «Українська мелодія» («Ні, мамо, не можна нелюба любить») сталанародною піснею. А російський романс на слова Гребінки «Очи черные, очи страстные»приніс Гребінці ще й світову славу. В історії української культури Гребінказалишився навічно ще й як щирий учасник у вирішенні Шевченкової долі, коли бравучасть у викупленні його з кріпацтва та допоміг видати «Кобзар» 1840 року.
**Як байкописець, займає Гребінка перше місце в нашім письменстві. Його байкивизначаються ярким національним і навіть спеціально лівобережним українськимколоритом, здоровим гумором і не менш здоровою суспільною і ліберальноютенденцією. Він йшов шляхом, прокладеним в російській літературі Криловим, алейшов досить самостійно, не наслідуючи Крилова, вносячи в свої байки українськийпейзаж і світогляд українського мужика. /**І.Франко.**/
** Давно хтосьсказав, що українською мовою можна писати лише саме кумедне, смішне... Доситьпрочитати історію Малоросії, придивитися до характерів її героїв, прислухатися доїї пісень, де ремство душі виливається в таких жалібних звуках, як пісня степовоїчайки, як стогін матері над могилою сина, і ви думаєте: невже народ з такимзалізним характером, з такими глибокими почуттями може лише сміятися?/**Є.Гребінка.**/
** Увібравши народні традиції, творчо сприйнявши досвідКрилова, Сковороди, Гулака-Артемовського та інших попередників, прямуючи шляхомреалізму і народності, Гребінка підніс байку до нового, вищого рівня, що маловелике значення для розвитку нової української літератури та літературної мови./**С.Зубков. 1976.**/По Гребінка Євген найдены еще материалы:
Біографія Гребінка Євген
Отзывы Оставить отзыв

Ваше имя:
Отзыв:
Защитный код
Введите этот защитный код


Облако тегов

Голосование

Как вы готовите работы в свое учебное заведение?
Последние комментарии